bdswiss erfahrungen

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “RAZEM” W CHYBIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” ; w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działań mających na celu niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym oraz zagrożonym patologiami społecznymi i ich rodzinom.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chybie. Terenem działania jest województwo śląskie.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. 

Rozdział II
Cele i środki działania.

8. Celami Stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zagrożonych patologiami społecznymi i ich rodzin,
b) zapobieganie izolacji społecznej osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi, propagowanie zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi,
c) pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi,
d) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za warunki życia osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi,
e) współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo- wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży.
9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji, 
b) organizowanie spotkań integracyjnych,
c) organizowanie okolicznościowych imprez,
d) współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
e) włączanie młodzieży - wolontariuszy do opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi patologiami społecznymi,
f) organizowanie konkursów /literackich, plastycznych itd../ dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokajania,
g) stworzenie bazy danych w celu pomocy rodzinom osób chorych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologiami społecznymi w zdobyciu potrzebnych informacji,
h) gromadzenie informacji na temat praw osób chorych, niepełnosprawnych i zagrożonych patologiami społecznymi oraz możliwościach zaspokajania ich ambicji zawodowych i społecznych,
i) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla osób zagrożonych patologiami społecznymi,
j) organizowanie wyjazdów dla osób zagrożonych patologiami społecznymi,
k) organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym patologiami społecznymi oraz ich rodzinom.
10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego. 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie posiada członków;
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a) złoży deklarację członkowską oraz
b) przedstawi opinię 3 członków Stowarzyszenia
14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
20. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
24. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
- na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
25. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego zgromadzenia członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

26. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej
29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
c) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminu Zarządu,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
i) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
34. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności. 
35. Zarząd składa się z Prezesa, jednego zastępcy, skarbnika, sekretarza i jednego członka.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.
37. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków.
38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Członek Komisji Rewizyjnej składa stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.
39. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i jednego członka.
40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze 

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dotacji i ofiarności publicznej.
43. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
45. „Zabrania się: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów, pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia 
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch spośród wymienionych osób: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Chybie, dnia 15.07.2011r.