bdswiss erfahrungen

"...Razem możemy więcej
Wspólnie wygramy każdy dzień
Jeśli otworzysz swe serce
Troski odejdą w cień..."

Powyższe słowa, które są refrenem hymnu naszego Stowarzyszenia, w jakiś sposób wyrażają motto tego, co stanowi istotę Naszej działalności. Polega ona na niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, i oparta jest o zasady wolontariatu.

W organizację letnich turnusów, które są głównym dziełem Stowarzyszenia, angażuje się młodzież (wolontariusze). Umożliwia to osobom niepełnosprawnym kontakt z innymi ludźmi, zarówno pełnosprawnymi jak i niepełnosprawnymi. Ponadto aktywizuje się również środowisko lokalne, które przełamuje bariery, stając się bardziej życzliwe i pomocne.

 

Ze statutu:

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia (Statut, rozdział III, punkt 17).

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia (Statut, rozdział III, punkt 20).

 

Funkcje kierownicze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chybiu sprawuje zarząd, na czele którego stoi prezes. Członkami Stowarzyszenia są osoby o wysokich kwalifikacjach: lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, którzy stanowią kadrę turnusów rehabilitacyjnych, gdzie pracują jako wolontariusze. Aż sześciu pedagogów, to osoby pracujące na co dzień jako nauczyciele Gimnazjum w Chybiu, co umożliwia angażowanie uczniów zdrowych do organizowania i uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “RAZEM” W CHYBIU

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” ; w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania działań mających na celu niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym oraz zagrożonym patologiami społecznymi i ich rodzinom.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chybie. Terenem działania jest województwo śląskie.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chybiu organizuje turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, że są to główne cele statutowe, stowarzyszenie nie przyznaje żadnych dotacji dla osób prywatnych ani innych organizacji.